ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางอรุณี พิทักษ์
ครู

นางสมจิตร อุ่นตา