ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา2561
ด้วยโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ได้จัดให้มีกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  จำนวน 239 คน เพื่อฝึกให้นักเรียน มีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี  ในระหว่างวันที่  21 – 22  กุมภาพันธ์  ๒๕๖2  (2 วัน 1 คืน)  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง (ฝ่ายประถม) ต.นาพิน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2562,10:00   อ่าน 49 ครั้ง