ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าค่ายวิชาการ
ด้วยแผนงานบริหารวิชาการโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง จำดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O - NET ให้กับนักเรียน  อีกทั้งส่งเสริมกระตั้นให้นักเรียนมีความสนใจ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ สามารถนำเาประสบการณ์ ความรู้ที่ได้จากการเข้าค่ายในครัวนี้ ไปสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้  ซึ่งจะจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ ปีการศึกาา 2561 ในวันที่ 25 - 29 มกราคม 2562  ณ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง (ฝ่ายประถม)  ต. นาพิน อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2562,11:30   อ่าน 87 ครั้ง