ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การประสานงาน
การประสานงานและพัฒนาเครื่อข่ายสถานศึกษา
การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายสถานศึก
1. จัดให้มีระบบการประสานงานและเครือข่ายสถานศึกษา
2. การพัฒนาบุคลากรให้มีความความรู้ความสามารถในการพัฒนาเครื่อข่ายสถานศึกษา
3. ประสานงานกับเครื่อข่ายสถานศึกษา เพื่อแสวงหาความร่วมือ ความช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริม
    สนับสนุนงานการศึกษาของสถานศึกษา
4. เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคคลในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ
5. กำหนดแผน โครงการหรือกิจกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างเครือข่ายการศึกษาที่
    เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
6. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่ เครือข่ายการศึกษาของสถานศึกษาและเขต 
    พื้นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง