ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3