ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2