ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1