ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3