ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2