ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2